oferta

DOBÓR PERSONELU

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług związany z rekrutacją pracowników. Przede wszystkim specjalizuejmy się w doborze kadr na stanowiska średniego i niższego szczebla zarządzania.

W naszej pracy posługujemy się zróżnicowaną metodologią, dostosowaną do potrzeb naszych klientów oraz specyfiki obsadzanego stanowiska.

W podejmowanych działaniach rekrutacyjnych dbamy o kreowanie i zachowanie wizerunku firmy - Klienta.

Naczelną zasadą naszej działalności jest troska o ochronę interesów naszego Klienta z zachowaniem dyskrecji dla potencjalnych kandydatów. Informacje o Kliencie przekazywane są kandydatom tylko na spotkaniach osobistych w sposób wcześniej ustalony z Klientem.

Etapy procesu rekrutacji:

 1. przyjęcie zlecenia od firmy - klienta

 2. Punktem wyjścia w pracy doradcy personalnego, jest poznanie firmy - Klienta i jego potrzeb personalnych. W tym celu przygotowywany jest formularz opisu stanowiska pracy oraz profil kandydata (zestaw zarówno umiejętności zawodowych, jak i cech osobowościowych, które powinien posiadać przyszły pracownik).

 3. wybór metody rekrutacji
 4. Klasyczna rekrutacja ma charakter poszukiwań bezpośrednich, wspartych analizą bazy danych i ogłoszeniami internetowymi lub prasowymi.

 5. selekcja i dobór pracowników
  • zapoznanie się z pisemnymi ofertami kandydatów, zaproszenie na rozmowę tylko te osoby, które spełniają wymagania,
  • przeprowadzenie rozmowy z wybraną grupą kandydatów, w tym weryfikacja informacji podanych przez kandydatów,
  • sporządzenie raportu - przedstawiamy Klientowi raport zawierający opis 2- 4 sylwetek kandydatów,
  • ostateczna rozmowa kwalifikacyjna, kandydata z przedstawicielami Klienta,
  • podjęcie przez Klienta decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata.

  Pracujemy aż do chwili, w której Klient potwierdzi nam, że przedstawieni kandydaci spełniają jego oczekiwania.

DIAGNOZA I ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW: w tym ścieżka kariery

Assessment/Development Centre, to metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników lub kandydatów do pracy. Ocena ta formułowana jest w oparciu o obserwację potencjalnego lub obecnego pracownika w trakcie wykonywania zadań zbliżonych do występujących w organizacji.

Assessment/Development Centre ma zastosowanie w:

 1. rekrutacji i selekcji pracowników,
 2. ocenie potencjału zawodowego zasobów ludzkich w organizacji,
 3. planowaniu ścieżek karier,
 4. planowaniu potrzeb szkoleniowych,
 5. planowaniu awansów i kadr rezerwowych,
 6. rekrutacji absolwentów.

MOTYWOWANIE

Motywacyjny charakter osiągany jest dzięki płaceniu za wyniki, a nie za sam fakt świadczenia pracy przez pracowników.

Nagradzanie w organizacji wpływa na postawy, zachowania i motywację. Pracownik skłonny jest do dodatkowego wysiłku, jeżeli wie, że jego osiągnięcia będą mierzone, oceniane i odpowiednio wynagradzane.

OCENA PRACY PRACOWNIKÓW

System ocen pracowniczych jest istotnym narzędziem wspomagającym zarządzanie pracownikami i kierowanie ich rozwojem.

Ocenianie jest naturalnie związane z funkcjonowaniem człowieka w zespole. Świadomie lub nieświadomie - każdy z nas ocenia siebie i innych, a także podlega ocenianiu ze strony otoczenia. Nawet jeśli w firmie brakuje formalnego systemu ocen, to i tak każdy pracownik podlega nieformalnym, intuicyjnym ocenom przełożonych, podwładnych, współpracowników oraz własnej samoocenie. Opinie, które w ten sposób formułujemy o innych współpracownikach, często są obarczone błędami, wynikającymi z naszego subiektywizmu postrzegania różnych spraw. W związku z tym ryzykujemy, że będą one niesprawiedliwe. W celu eliminacji tego typu ocen - wprowadzamy nowoczesne systemy ocen okresowych pracowników.

Sprawiedliwa ocena okresowa może stać się użytecznym sposobem motywowania ludzi.

do góry…